Zde Vložte Text Nadpisu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost Don´t Cook s.r.o Těšnov 1163/5, 11000 Praha IČ: 14424118 DIČ:CZ025009504 Email: info@dontcook.cz, tel: +420 7768267676 Bankovní spojení: 123-7019600227/0100
dále jen „provozovatel“
 
Program Don’t Cook je programem pravidelného zdravého stravování, který zahrnuje přípravu 
a dodávání denních setů jídel podle klientem vybraného a objednaného počtu denních/týdenních/měsíčních cyklů provozovatelem, a to na místo určené klientem nebo na odběrné místo.
dále jen „program Don’t Cook “
 
Klientem je osoba, objednávající program stravování Don’t Cook na webovém portále www.dontcook.cz  jakožto osoba mající zájem o nabízené služby spočívající v pravidelném stravování formou nutričně vyvážených a hodnotných potravin. Klient se zavazuje za tyto služby uhradit provozovateli v souladu se Smlouvou sjednanou odměnu.
dále jen „klient“
 
Denní set jídel je vyváženou kombinací stravy na jeden den, dodávanou klientovi provozovatelem programu Don’t Cook . Denní set jídel je nabízen k výběru klientům v několika variantách programu Don’t Cook  a bude individuálně přizpůsoben na optimální příjem makroživin podle údajů z úvodního dotazníku vyplněného klientem. Denní sety jídel ve všech níže uvedených variantách tvoří nedílný celek a nelze je dodávat samostatně. Jídlo v každém denním setu je přehledně uspořádáno, označeno, zabaleno, a takto denně dodáváno klientovi na místo jím určeném nebo na odběrné místo.

Varianty programu Don’t Cook  pod označením:

– Standart
– Standard + Lower Gluten + Lactose Free
– Sport
– Vegetarián 
– Vegetarián + Fish
– Low Carb
– Paleo
– Keto
– Dash
– Fit mommy
– Office

– Detox

 
Klient má možnost při volbě a objednávání programu Don’t Cook  uvést v příslušném formuláři potraviny, na které má alergii, anebo potraviny které není ochoten konzumovat. Tyto uvedené potraviny nebudou klientovy dodávány a budou řešeny náhradní formou. V denních setech jídel není možné provést jinou změnu, než takto předem hlášenou.
 
Provozovatel upozorňuje klienta a klient bere na vědomí, že v jídelníčcích programu Don’t Cook,
tj. v denních setech jídel se mohou vyskytnout potraviny, které jsou zdrojem následujících alergenů:
– obiloviny obsahující lepek
– korýši a výrobky z nich
– vejce a výrobky z nich
– ryby a výrobky z nich
– sójové boby (sója)
– mléko a výrobky z něj
– suché skořápkové plody (arašídy, mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, ořechy makadamia a výrobky z nich)
– celer a výrobky z něj
– hořčice a výrobky z ní
– sezamová semena a výrobky z nich

– měkkýši a výrobky z nich.

Pokud klient trpí alergií na některou z výše uvedených potravin, je povinen neprodleně telefonicky informovat provozovatele, přičemž bude současně dohodnut postup řešení takové situace. Provozovatel neodpovídá za jakékoli případné komplikace a následky na straně klienta způsobené shora uvedenými potravinami obsaženými v denních setech jídel. Provozovatel má právo průběžně výše uvedený seznam potravin upravovat a doplňovat. Klient je povinen tento seznam průběžně sledovat, aby byl aktuálně informován o možnosti obsažení potravin, které jsou zdrojem alergenů 
v denních setech jídel.
 

II. Uzavření smlouvy

Klient vyjadřuje vůli účastnit se stravování v programu  Don’t Cook objednávkou učiněnou prostřednictvím internetových stránek www.dontcook.cz V objednání musí být klientem zejména uvedeno/zvoleno:
– stravovací varianta programu Don’t Cook
– počet denních cyklů,
– den, od kterého se chce klient programu Don’t Cook  účastnit (tj. den od kterého budou dodávány denní sety jídel),
– místo dodávání/místo odběru denních setů jídel.
dále jen „objednání“
Samotné objednání klientem nezakládá účast klienta na programu Don’t Cook. Toto objednání klientem se stává závazným až po potvrzení provozovatele. Provozovatel se zavazuje odpovědět na objednání e-mailem nejpozději do 2 pracovních dnů od jeho doručení. Odesláním objednávky klient stvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami, plně jim porozuměl a zavazuje se jimi řídit. Potvrzením klientova objednání je mezi klientem a provozovatelem uzavřena Smlouva o účasti na programu Don’t Cook  Smluvní vztah touto Smlouvou založený se řídí těmito smluvními podmínkami.
 

III. Cena stravování programu Don’t Cook

Výše ceny za účast klienta na programu Don’t Cook po dobu cyklu (tj. za určitý počet dnů – minimálně však za jeden den) a v závislosti na zvolené variantě stravování programu Don’t Cook  v rámci objednání je stanovena pevnou částkou v ceníku na internetových stránkách www.dontcook.cz
 
V případě dopravy setů jídel na místo určené klientem tvoří druhou část ceny částka zahrnující náklady za tuto dopravu. Ceny za dopravu jsou uvedeny na internetových stránkách www.dontcook.cz, a tato částka je součástí objednání. Pokud se bude místo pro dodávání určené klientem nacházet mimo území hl. města Prahy bude výše ceny za dopravu sdělena provozovatelem klientovi v potvrzení jeho objednání, tj. nejpozději do 2 pracovních dnů. V tomto případě k uzavření Smlouvy o účasti na stravování v programu Don’t Cook  dochází až následným zasláním souhlasu klienta s provozovatelem sdělenou cenou dopravy. Nezašle-li klient tento souhlas provozovateli do 
2 dnů od sdělení ceny dopravy mimo území hl. m. Prahy, k uzavření Smlouvy o účasti na programu Don’t Cook  nedojde, nedohodou-li se klient a provozovatel jinak.
Výše ceny za dopravu na místo určené klientem zůstává stejná, ať už je na určené místo dodání dopravován jeden set, nebo např. pět setů. Veškeré ceny uváděné na internetových stránkách Don’t Cook jsou vypočteny včetně DPH.
 
Platbu za účast na stravování v programu Don’t Cook  může klient uhradit bezhotovostním převodem na účet provozovatele č. 600775002/5500
Dnem úhrady sjednané souhrnné ceny se v tomto případě rozumí den připsání její celkové výše
na shora uvedený peněžní účet provozovatele. Dnem následujícím po dni úhrady ceny za účast na stravovacím programu Don’t Cook  je klient oprávněn odebírat denní sety jídel dle objednání 
a provozovateli vzniká povinnost dodávat klientovi tyto sety v souladu se smluvními podmínkami.
 

IV. Účast klienta na stravování v programu Don’t Cook

Klient se účastní programu Don’t Cook ode dne, který si zvolí během svého objednání. Pokud však v objednání jako tento den určí datum předcházející dni, od kterého je oprávněn se účastnit programu Don’t Cook  a provozovateli nezašle oznámení s dostatečným předstihem nebo nedohodne-li se klient s provozovatelem jinak, má se za to, že prvním dnem účasti klienta je den, od kterého je klient oprávněn účastnit se programu Don’t Cook dle části III. těchto smluvních podmínek.
Klient je oprávněn účastnit se stravování v programu Don’t Cook  jen po dobu zvolených denních cyklů, za které jím byla zaplacena sjednaná cena. Uplynutím posledního dne posledního denního cyklu, za který bylo klientem zaplaceno, právo klienta na účast na programu Don’t Cook  zaniká. Klient má možnost přerušit svou účast na programu Don’t Cook, pokud provozovateli zašle písemně nebo emailem sdělení o přerušení dodávání denních setů jídel, a to na období ve sdělení uvedeném, které však nesmí být delší než 2 měsíce ode dne doručení sdělení o přerušení provozovateli. Marným uplynutím 2 měsíců ode dne jeho sdělení o přerušení účasti klienta na programu Don’t Cook, končí účast daného klienta na programu Don’t Cook, a to bez jakéhokoli nároku klienta na dodání denních setů jídel, náhradního či jiného plnění či vrácení již zaplacené ceny za účast na stravování v programu Don’t Cook. Sdělení klienta je však nutno doručit v uvedené formě provozovateli minimálně 

48 hodin před přerušením účasti.

Místo dodání určené klientem
Provozovatel se zavazuje po celou dobu trvání účasti klienta na stravování v programu Don’t Cook, dodávat klientovi denní sety jídel do místa určeného klientem během výběru v objednání. Na klientem určeném místě pro dodávání setů jídel je závislá cena za účast na programu , Don’t Cook 
viz část III. těchto smluvních podmínek.
Bude-li klient požadovat změnu zvoleného místa dodání, je oprávněn provést tuto změnu prostřednictvím emailu zaslanému provozovateli nebo telefonicky do 16 hodin dne předcházejícího dni uskutečnění dané dodávky denního setu jídel.
 
Čas dodání
Denní set jídel bude na určené místo dodáván v časovém rozmezí od 15:30 do 23 hodin. Klient si je vědom, že v mimořádných případech se může doba dodání změnit, s ohledem na dopravní situaci 
a jiné obdobné události. O této změně, bude klient informován telefonicky.
V případě potřeby klienta na změnu dohodnutého času dodání na místo určené klientem, je klient tuto změnu oprávněn provést prostřednictvím emailu do 18 hodin dne předcházejícího dni uskutečnění dané dodávky denního setu jídel.
 
 
V.Povinnosti provozovatele a povinnosti klienta
Povinnosti provozovatele
Provozovatel se zavazuje poskytnout klientovi při jeho účasti na stravování v programu Don’t Cook  nezbytnou součinnost a účelně napomoci klientovi k získávání a dodržování správných stravovacích návyků. Provozovatel zejména prostřednictvím prezentace programu  Don’t Cook na internetových stránkách www.dontcook.cz  poskytuje klientovi seznámení s obsahem programu a s jídelníčkem na následující týden, a to nejpozději 2 dny předem. Dále se provozovatel zavazuje zajistit v určeném místě a ujednaném čase plnění dodání denního setu jídel klientovi.
Data a osobní údaje klienta je provozovatel povinen chránit takovým způsobem, aby nedošlo k jejich zneužití, tj. postupovat při zpracování a nakládání s daty a osobními údaji klienta v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a data takto získaná používat pouze za účelem poskytování řádného plnění dle smlouvy a k marketingovým účelům provozovatele v oblasti zdravé výživy a stravování.
Provozovatel se zavazuje účinně řešit reklamaci klienta ohledně denních setů jídel dodávaných na základě Smlouvy. Při případné reklamaci zboží se provozovatel zavazuje postupovat v souladu 
s Reklamačním řádem, umístěným na internetových stránkách www.dontcook.cz
Provozovatel je povinen vrátit klientovi poměrnou část uhrazené ceny v případě důvodného odstoupení od Smlouvy, uzavřené v souladu s těmito smluvními podmínkami.
 
Povinnosti klienta
Klient je povinen uhradit provozovateli sjednanou cenu za účast na stravování v programu Don’t Cook  a to ve výši a způsobem stanoveným těmito závaznými smluvními podmínkami. Dále je klient povinen informovat provozovatele předem o případných změnách v místě či času dodání zboží, popř. o přerušení své účasti na programu Don’t Cook  v souladu s těmito závaznými smluvními podmínkami. Po dobu své účasti na stravování v programu Don’t Cook  je klient povinen být 
v dohodnutém čase dodání vždy na místě dodání denních setů jídel za účelem převzetí od provozovatele.
Klient je povinen dodržovat pokyny provozovatele k uchovávání, spotřebě a ohřevu denních setů jídel, dle označení na obalech nebo příbalových informačních letácích, příp. dle prezentace na internetových stránkách www.dontcook.cz. Denní sety jídel je třeba uchovávat v chladničce a po otevření ihned spotřebovat. Ohřívat jídla je vhodné v mikrovlnné troubě, příp. v hrnci, na střední stupeň teploty ohřevu. Před ohříváním v mikrovlnné troubě je třeba propíchat obalovou folii. Doporučená spotřeba denních setů jídel je 24 hodin od jejich dodání klientovi.
Sankce
V případě, že klient poruší svou povinnost a na určeném místě dodání nebo v dohodnutém čase dodání denní set jídel nepřevezme, aniž by o této skutečnosti provozovatele předem informoval 
v souladu s těmito smluvními podmínkami, připadne za každé jednotlivé porušení této povinnosti klientem provozovateli jako smluvní pokuta částka ve výši ceny nepřevzatého denního setu jídel, včetně nákladů balného a dopravy. Klientovi nebude v takovém případě ze strany provozovatele poskytnuta žádná jiná kompenzace.
Provozovatel a klient si sjednávají, že pokud klient poruší svoji povinnost k dočerpání denních setů jídel dle části IV. těchto smluvních podmínek, připadne provozovateli jako smluvní pokuta část ceny za účast v programu Zdravě Sexy zaplacené klientem, která odpovídá ceně na denní sety jídel, balné 
a případnou dopravu, které klient neodebral po přerušení ve lhůtě dle části IV. této smlouvy.
 
VI. Doba trvání Smlouvy
Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem, kdy provozovatel potvrdí klientovo objednání.
Smlouva zaniká následujícími způsoby:
a) písemnou dohodou smluvních stran, a to ke dni v dohodě sjednaném,
b) uplynutím doby, po kterou se klient účastní stravování v programu Don’t Cook
c) neuhrazením sjednané ceny klientem ve lhůtě její splatnosti,
d) odstoupením klienta od smlouvy.
Klient je povinen odstoupení od smlouvy provozovateli oznámit písemnou formou. Odstoupení je účinné ke dni následujícím po prokazatelném doručení oznámení o odstoupení od smlouvy provozovateli.
 
VII.Ochrana osobních údajů a souhlas klienta s poskytnutím osobních údajů
Provozovatel se zavazuje zpracovávat a nakládat s údaji a daty poskytnutými klientem v rámci programu Don’t Cook  v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
v platném znění, a to za účelem řádného plnění svých závazků ze Smlouvy, a k marketingovým účelům v oblasti zdravé výživy a stravování.
Osobní data (jako např. jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mail, apod.), která jsou součástí objednání prostřednictvím internetových stránek provozovatele www.dontcook.cz jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto osobní údaje klienta nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávek (provozovatel, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
Klient souhlasí se zpracováním, shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených smlouvách při využívání internetové stránky provozovatele za výše stanovených podmínek, a to na dobu neurčitou, nejdéle však do odvolání tohoto souhlasu klientem. Klient tento svůj souhlas uděluje za účelem využívání jím poskytnutých osobních údajů pro řádné plnění povinností provozovatele dle Smlouvy a dále též pro marketingové účely provozovatele v oblasti zdravé výživy a stravování. Klient uzavřením Smlouvy výslovně potvrzuje, že byl předem seznámen 
s účelem, pro nějž dává provozovateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých údajů. Zpracováním osobních údajů klienta může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Provozovatel má povinnost, vymazat registrovaného klienta z databáze, v případě jeho písemné žádosti. V případě, že by se klient domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné 
s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení nebo o odstranění takto vzniklého stavu. Je-li žádost klienta shledána oprávněnou, provozovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li provozovatel nebo zpracovatel žádosti, má klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem provozovatele na elektronickou adresu klienta a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení provozovatele na elektronickou adresu klienta. Pokud si klient nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách apod., písemně sdělí tuto skutečnost provozovateli.
 
VIII.Závěrečná ujednání
Veškeré podmínky smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Tyto závazné smluvní podmínky jsou platné a účinné ode dne jejich zveřejnění na internetových stránkách provozovatele. O jakýchkoliv změnách nebo doplnění těchto závazných smluvních podmínek bude provozovatel klienty předem informovat. V případě, ukáže-li se následně některé 
z ustanovení těchto smluvních podmínek jako neplatné či neúčinné, neznamená tato skutečnost neplatnost smluvních podmínek jako celku. Provozovatel se zavazuje takovéto neplatné či neúčinné ujednání nahradit jiným ujednáním a informovat o této změně klienta. Pokud klient neprojeví se změnou nesouhlas do 30 dnů ode dne jejího oznámení, má se za to, že se změnou smluvních podmínek souhlasí.
Akceptací těchto smluvních podmínek klientem se považují za závazně sjednané mezi ním 
a provozovatelem a klient nemá k obsahu Smlouvy a smluvních podmínek žádných výhrad.
V Praze dne 01.01.2018